اعضای هیئت رئیسه

دکتر رامین طباطبایی

رئیس فدراسیون

مسعود عماری

دبیر

فریده شجاعی

نایب رئیس بانوان

لعبت خلیلی

خزانه دار

مجید صدری

سید فرید موسوی

ایرج لارودی

مازیار ناظمی

شهرام پرنیاک

محمدرضا حیدری تفرشی

شاپور یاوری

علی شکوری