اعضای هیئت رئیسه

رامین طباطبایی

مسعود عماری

فریده شجاعی

مجید صدری

سید فرید موسوی

ایرج لارودی

مازیار ناظمی

شهرام پرنیاک

محمدرضا حیدری تفرشی

لعبت خلیلی

شاپور یاوری

علی شکوری