اعضای هیئت رئیسه

دکتر رامین طباطبایی

رئیس فدراسیون

شبنم کلاهی

دبیر کل

فریده شجاعی

نایب رئیس بانوان

لعبت خلیلی

خزانه دار

مجید صدری

سید فرید موسوی

اسدالله رئوف لارودی

مازیار ناظمی

شهرام پرنیاک

محمدرضا حیدری تفرشی

شاپور یاوری

علی شکوری