دکتر رامین طباطبایی

رئیس فدراسیون

محمدرضا صالحیان

دبیر کل

فریده شجاعی

نایب رئیس بانوان

لعبت خلیلی

خزانه دار

مازیار ناظمی

اسدالله رئوف لارودی

مجید صدری

محسن فتحی

سید فرید موسوی