گروه شمال "الف"
گروه جنوب "ب"
گروه الف
گروه ب
گروه الف
گروه ب
53 - 81

ذوب‌آهن اصفهان vs مهرام تهران

91 - 90

پالایش نفت آبادان – اکسون تهران

69 - 72

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs صنعت مس کرمان

53 - 96

نیروی زمینی پتروشیمی بندر امام

56 - 72

شهرداری بندرعباس– شهرداری گرگان

97 - 71

شیمیدر قم – شورا و شهرداری قزوین

62 - 67

شورا و شهرداری قزوین vs پالایش نفت آبادان

84 - 43

پتروشیمی بندر امام vs آویژه صنعت پارسا مشهد

78 - 49

شهرداری گرگان vs نیروی زمینی تهران

78 - 96

صنعت مس کرمان vs ذوب‌آهن اصفهان

58 - 63

شهرداری بندر عباس vs پالایش نفت آبادان

83 - 82

مهرام تهران vs شیمیدر قم

85 - 62

پالایش نفت آبادان vs شورا و شهرداری قزوین

88 - 63

شیمیدر قم vs صنعت مس کرمان

68 - 72

اکسون تهران vs مهرام تهران

51 - 89

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs پتروشیمی بندر امام

83 - 87

آویژه صنعت پارسا مشهد vs شهرداری گرگان

74 - 55

نیروی زمینی تهران vs شهرداری بندر عباس

62 - 78

صنعت مس کرمان vs اکسون تهران

67 - 52

پتروشیمی بندر امام vs ذوب‌آهن اصفهان

57 - 58

شهرداری بندر عباس vs آویژه صنعت پارسا مشهد

77 - 40

شهرداری گرگان vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

54 - 74

نیروی زمینی تهران vs پالایش نفت آبادان

86 - 62

مهرام تهران vs شورا و شهرداری قزوین

85 - 73

آویژه صنعت پارسا مشهد vs نیروی زمینی تهران

63 - 82

شیمیدر قم vs پتروشیمی بندر امام

0 - 20

ذوب‌آهن اصفهان vs شهرداری گرگان

75 - 61

شورا و شهرداری قزوین vs صنعت مس کرمان

55 - 58

مهرام تهران vs پالایش نفت آبادان

70 - 69

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs شهرداری بندر عباس

80 - 87

صنعت مس کرمان vs مهرام تهران

59 - 74

پالایش نفت آبادان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

77 - 101

نیروی زمینی تهران vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

86 - 78

پتروشیمی بندر امام vs اکسون تهران

73 - 58

شهرداری گرگان vs شیمیدر قم