جلسه آنلاین بررسی عملکرد ایران در بخش نحوه برگزاری پنجره اول انتخابی کاپ آسیا انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، وبینار آنلاین بررسی عملکرد ایران در بخش نحوه برگزاری دو مسابقه پنجره اول انتخابی کاپ آسیا با سوریه و قطر روز گذشته برگزار شد.

شرکت کنندگان این وبینار ورژ آبکاریان game director، رافی کاسابیان ناظر دو بازی، وارتان پطروسیان مسئول مسابقات و بازاریابی فیبا آسیا و تالین طهماسیان حضور داشتند.

محور گفت و گوها بررسی ابعاد مختلف نحوه برگزاری دو مسابقه در ایران، تاکید و تقویت نقاط مثبت و رفع مشکلات بود.