کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه مسابقات قهرمانی کشور زیر 15 و زیر 17 سال را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه مسابقات قهرمانی کشور زیر 15 و زیر 17 سال در بخش پسران را اعلام کرد.

برنامه به شرح زیر است:

رده سنی زیر 15 سال ” منطقه پنج”

تیم ها : زنجان-آذربایجان غربی-اردبیل
میزبان : اردبیل
ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 26/6/98 خروج : بعدازظهر روز جمعه 29/6/98

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه
27/6/1398 16:00 زنجان اردبیل
پنجشنبه
28/6/1398 16:00 اردبیل آذربایجان غربی
جمعه
29/6/1398 10:00 آذربایجان غربی زنجان

رده سنی زیر 17 سال ” منطقه پنج”

تیم ها : زنجان-آذربایجان غربی-اردبیل
میزبان : زنجان
ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 26/6/98 خروج : بعدازظهر روز جمعه 29/6/98

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه
27/6/1398 16:00 زنجان آذربایجان غربی
پنجشنبه
28/6/1398 16:00 آذربایجان غربی اردبیل
جمعه
29/6/1398 10:00 اردبیل زنجان

تلفن هماهنگ کننده :
زنجان آقای علی نوروزیان 09195815562
اردبیل آقای اقبالی 09141543028

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

رده سنی زیر 15 سال ” منطقه هشت”

تیم ها : کهگیلویه و بویر احمد-خوزستان –بوشهر- فارس
میزبان :فارس
ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 26/6/98 خروج : بعدازظهر روز جمعه 29/6/98

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه
27/6/1398 16:00 بوشهر خوزستان
18:00 فارس کهگیلویه و بویر احمد
پنجشنبه
28/6/1398 16:00 کهگیلویه و بویر احمد بوشهر
18:00 خوزستان فارس
جمعه
29/6/1398 9:30 کهگیلویه و بویر احمد خوزستان
11:00 فارس بوشهر

رده سنی زیر 17 سال ” منطقه هشت”

تیم ها : کهگیلویه و بویر احمد-خوزستان – فارس- بوشهر
میزبان : بوشهر
ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 26/6/98 خروج : بعدازظهر روز جمعه 29/6/98

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه
27/6/1398 16:00 فارس خوزستان
18:00 بوشهر کهگیلویه و بویر احمد
پنجشنبه
28/6/1398 16:00 کهگیلویه و بویر احمد فارس
18:00 خوزستان بوشهر
جمعه
29/6/1398 9:30 خوزستان کهگیلویه و بویر احمد
11:00 بوشهر فارس

تلفن هماهنگ کننده :
فارس آقای نصرالهی 09173004171
بوشهر آقای امیر ملکی 09174955539
کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

رده سنی زیر 15 سال ” منطقه هفت”

تیم ها :کرمان -هرمزگان
میزبان : هرمزگان
ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 26/6/98 خروج : بعدازظهر روز پنجشنبه 28/6/98

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه
27/6/1398 16:00 کرمان هرمزگان
پنجشنبه
28/6/1398 10:00 هرمزگان کرمان

رده سنی زیر 17 سال ” منطقه هفت”

تیم ها : کرمان-هرمزگان-سیستان و بلوچستان
میزبان : کرمان
ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 26/6/98 خروج : بعدازظهر روز جمعه 29/6/98

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه
27/6/1398 16:00 کرمان سیستان و بلوچستان
پنجشنبه
28/6/1398 16:00 سیستان و بلوچستان هرمزگان
جمعه
29/6/1398 10:00 هرمزگان کرمان

تلفن هماهنگ کننده :
هرمزگان آقای بردیا پاکدامن 09360210761
کرمان آقای محمد رضایی 09131407564

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

رده سنی زیر 15 سال ” منطقه شش”

تیم ها : ایلام-همدان -کردستان
میزبان : کردستان
ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 26/6/98 خروج : بعدازظهر روز جمعه 29/6/98

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه
27/6/1398 16:00 ایلام کردستان
پنجشنبه
28/6/1398 16:00 همدان ایلام
جمعه
29/6/98 10:00 کردستان همدان

رده سنی زیر 17 سال ” منطقه شش”

تیم ها : ایلام-کرمانشاه-کردستان
میزبان : کرمانشاه
ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 26/6/98 خروج : بعدازظهر روز جمعه 29/6/98

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه
27/6/1398 16:00 کرمانشاه ایلام
پنجشنبه
28/6/1398 16:00 ایلام کردستان
جمعه
29/6/98 10:00 کردستان کرمانشاه

تلفن هماهنگ کننده :
کرمانشاه آقای بنی عامریان 09188313492
کردستان آقای آرش برادری 09181710143

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

رده سنی زیر 15 سال ” منطقه سه”

تیم ها : اصفهان-مركزي-چهارمحال و بختياري-منطقه آزاد اروند
میزبان :اصفهان
ورود : بعدازظهر روز پنجشنبه 28/6/98 خروج : بعدازظهر روز يكشنبه 31/6/98

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
جمعه
29/6/1398 16:00 مركزي چهارمحال و بختياري
18:00 منطقه آزاد اروند اصفهان
شنبه
30/6/1398 16:00 مركزي منطقه آزاد اروند
18:00 اصفهان چهارمحال و بختياري
يكشنبه
31/6/1398 9:30 چهارمحال و بختياري منطقه آزاد اروند
11:00 مركزي اصفهان

رده سنی زیر 17 سال ” منطقه سه”

تیم ها : اصفهان-مركزي-لرستان-منطقه آزاد اروند-چهارمحال و بختياري
میزبان : اصفهان
ورود : بعدازظهر روز پنجشنبه 28/6/98 خروج : بعدازظهر روز سه شنبه 2/7/98

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
جمعه
29/6/1398 16:00 لرستان مركزي
18:00 منطقه آزاد اروند اصفهان
شنبه
30/6/1398 16:00 چهارمحال و بختياري لرستان
18:00 اصفهان مركزي
يكشنبه
31/6/1398 16:00 مركزي منطقه آزاد اروند
18:00 چهارمحال و بختياري اصفهان
دوشنبه
1/7/98 16:00 منطقه آزاد اروند چهارمحال و بختياري
18:00 اصفهان لرستان
سه شنبه
2/7/98 9:30 مركزي چهارمحال و بختياري
11:00 منطقه آزاد اروند لرستان

تلفن هماهنگ کننده :
اصفهان آقای فريدون سليميان 09133814395
کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

رده سنی زیر 15 سال ” منطقه دو”

تیم ها : البرز-شهرستانهاي تهران –قزوين -گيلان
میزبان :گيلان
ورود : بعدازظهر روزشنبه 26/6/98 خروج : بعدازظهر روز جمعه 29/6/98

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه
27/6/98 16:00 قزوين شهرستان هاي گيلان
18:00 گيلان البرز
پنجشنبه
28/6/98 16:00 البرز قزوين
18:00 شهرستان هاي تهران گيلان
جمعه
29/6/98 9:30 البرز شهرستان هاي گيلان
11:00 گيلان قزوين

تلفن هماهنگ کننده :
گيلان آقای رحيم زاده 09111481371

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال