به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته آموزش و مربیان در جهت دانش افزایی مربیان جزوه آموزشی زیر را برای مطالعه این عزیزان در دسترس قرار می دهد.

Ball’In Schools Book