با نظر اعضای کمیته فنی سرمربیان تیم های جوانان و نوجوانان معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با توجه به مصوبات جلسه کمیته فنی فدراسیون بسکتبال سرمربیان تیم های ملی نوجوانان و جوانان 2021، 2022، 2023 و 2024 تعیین شدند.

اسامی سرمربیان به شرح زیر است:

2021: سیامک ویسی (نوجوانان)

2022: محمدرضا اسلامی (جوانان)

2023 البرز آبکناری (نوجوانان)

2024 بهرام رمضان (جوانان)