فرهاد زحمت کش به عنوان مشاور برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و لیگ های فدراسیون بسکتبال منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دکتر رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در حکمی فرهاد زحمتکش را به عنوان مشاور برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و لیگ های فدراسیون بسکتبال منصوب کرد.

در حکم ایشان آمده است:

احتراماً با توجه به تجربه، تخصص و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور اینجانب در برگزاری کلیه مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور و لیگ‌های فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید. امید است با تشریک مساعی و بهره گیری از تمامی ظرفیت‌ها در مسیر توسعه و ارتقای هرچه بیشتر ورزش بسکتبال موفق باشید.