کمیته داوران فدراسیون بسکتبال یک دوره تربیت مدرس داوری برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته داوران فدراسیون بسکتبال قصد دارد بر اساس آیین نامه و دستورالعمل های کارگروه داوری یک دوره تربیت مدرس داوری با حضور بانوان و آقایان برگزار کند.

دکتر محسن پروازی، دکتر هادی عطارد، دکتر ایمان صحراییان، جواد رحمتی پور، دکتر علیرضا رحیمی و دکتر زینب گنجی از مدرسان این دوره هستند. این دوره در روزهای شنبه و یکشنبه 19 و 20 مهر در فدراسیون بسکتبال برگزار می شود.

برنامه روز شنبه با سخنرانی دکتر رامین طباطبایی ریاست فدراسیون و دکتر شبنم کلاهی دبیر کل آغاز خواهد شد. در ادامه دکتر زینب گنجی، جواد رحمتی پور، جواد مرادی، دکتر ایمان صحراییان و دکتر محسن پروازی به ترتیب مباحث روش تدریس، اصول حمله ودفاع، برگه منشی دیجیتالی و ویرایش فیلم، روانشناسی ورزشی و رفتار گروهی را تدریس خواهند کرد. روز یکشنبه نیز دکتر علیرضا رحیمی درباره فیزیولوژی و دکتر هادی عطارد در خصوص تغذیه ورزشی سخنرانی می کنند.