مهرام تهران – آینده سازان تهران
جوانان2020(کوچین) – صنعت مس کرمان