صنعت مس کرمان – شهرداری بندر عباس

شیمیدر قم – مهرام تهران