شهرداری گرگان – مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان – خوزستان