نمایندگان دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با حضور در فدراسیون بسکتبال با دکتر شبنم کلاهی دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال‏، روز گذشته آقایان دکتر سجادی‏، مهندس وفایی و خانم دکتر منظمی تیم ارزیاب بخش همگانی فدراسیون بسکتبال و نمایندگان دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با حضور در فدراسیون بسکتبال با دکتر شبنم کلاهی دیدار و گفت و گو کردند.

در این نشست شاخصه های رشد و توسعه ورزش همگانی‏ و اقدامات فدراسیون بسکتبال در این راستا از سوی نمایندگان دفتر توسعه ورزش همگانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر کلاهی نیز به شرح فعالیت های فدراسیون بسکتبال در حوزه ورزش همگانی‏‏، بسکتبال سه نفره، مسئولیت های اجتماعی، تفاهم نامه های فدراسیون با ارگان های مختلف، تهیه و تجهیز کورت های سه نفره‏، خریداری تجهیزات‏، برگزاری رویدادهای سه نفره در کل کشور و …پرداخت.

در پایان نیز دکتر منظمی ضمن قدردانی از خدمات و فعالیت های فدراسیون بسکتبال در گسترش و توسعه ورزش همگانی خواستار ادامه این اقدامات ارزشمند در آینده شد.