کوچین امل – نیروی زمینی

مهرام تهران – صنعت مس کرمان