اکسون تهران – پالایش نفت آبادان

صنعت مس رفسنجان – آویژه صنعت پارسا مشهد