کمیته مسابقات و داوران برنامه مرحله دوم مسابقات قهرمانی کشور  پسران را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، برنامه مرحله دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 14 و15 سال پسران اعلام شد.

برنامه مسابقات قهرمانی کشور- سال 1398

 

 

مرحله دوم مسابقات قهرمانی کشور

زیر 14 سال “

 

میزبان : تهران       ورود : بعد از ظهر جمعه 19/7/1398 خروج : بعد از ظهر چهارشنبه 24/7/1398

گروه A : مناطق 1-2-5-6

تیم ها : تهران-سمنان-شهرستانهای تهران-البرز-آذربایجان شرقی-آذربیجان غربی-کردستان-کرمانشاه

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
شنبه

20/7/1398

  کردستان سمنان
  آذربایجان غربی شهرستانهای تهران
  کرماناشاه تهران
  آذربایجان شرقی البرز
یکشنبه

21/7/1398

  آذربایجان غربی کرمانشاه
  تهران کردستان
  سمنان آذربایجان شرقی
  شهرستانهای تهران البرز
  آذربایجان غربی تهران
  آذربایجان شرقی کردستان
  البرز کرمانشاه
  سمنان شهرستانهای تهران
دوشنبه

22/7/1398

  البرز آذربایجان غربی
  شهرستانهای تهران کردستان
  تهران آذربایجان شرقی
  کرمانشاه سمنان
سه شنبه

23/7/1398

  شهرستانهای تهران آذربایجان شرقی
  سمنان آذربایجان غربی
  تهران البرز
  کردستان کرمانشاه
  شهرستانهای تهران تهران
  البرز سمنان
  آذربایجان شرقی کرماشاه
  آذربایجان غربی کردستان
چهارشنبه

24/7/1398

  کرمانشاه شهرستانهای تهران
  تهران سمنان
  کردستان البرز
  آذربایجان شرقی آذربایجان غربی

ساعت و زمان برگزاری مسابقات توسط ناظر فدراسیون در محل مسابقات هماهگ خواهد گردید.

تلفن هماهنگ کننده : آقای نامور “تهران” 09122910978     مرادیان”شهرستانهای تهران” 09370243455

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

برنامه مسابقات قهرمانی کشور- سال 1398

 

 

مرحله دوم مسابقات قهرمانی کشور

زیر 14 سال “

 

میزبان : بوشهر       ورود : بعد از ظهر جمعه 19/7/1398 خروج : بعد از ظهر چهارشنبه 24/7/1398

گروه B : مناطق 3-4-7-8

تیم ها : اصفهان-مرکزی- خراسان رضوی- گلستان-هرمزگان-خوزستان-بوشهر

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
شنبه

20/7/1398

  اصفهان خوزستان
  هرمزگان مرکزی
  گلستان خراسان رضوی
یکشنبه

21/7/1398

  بوشهر هرمزگان
  خراسان رضوی مرکزی
  اصفهان گلستان
  بوشهر خراسان رضوی
  مرکزی اصفهان
  خوزستان گلستان
دوشنبه

22/7/1398

  خراسا رضوی هرمزگان
  اصفهان بوشهر
  مرکزی خوزستان
سه شنبه

23/7/1398

  هرمزگان اصفهان
  بوشهر خوزستان
  گلستان مرکزی
  خراسان رضوی اصفهان
  خوزستان هرمزگان
  گلستان بوشهر
چهارشنبه

24/7/1398

  خوزستان خراسان رضوی
  هرمزگان گلستان
  مرکزی بوشهر

ساعت و زمان برگزاری مسابقات توسط ناظر فدراسیون در محل مسابقات هماهگ خواهد گردید.

 

تلفن هماهنگ کننده : آقای امیر ملکی 09174955539

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

برنامه مسابقات قهرمانی کشور- سال 1398

 

 

مرحله دوم مسابقات قهرمانی کشور

زیر 15 سال “

 

میزبان : مرکزی(اراک) ورود : بعد از ظهر جمعه 19/7/1398 خروج : بعد از ظهر چهارشنبه 24/7/1398

گروه B : مناطق 3-4-7-8

تیم ها : اصفهان-مرکزی-گلستان-خراسان رضوی-هرمزگان-خوزستان-فارس

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
شنبه

20/7/1398

  خوزستان اصفهان
  هرمزگان مرکزی
  خراسان رضوی گلستان
یکشنبه

21/7/1398

  فارس هرمزگان
  اصفهان خراسان رضوی
  گلستان مرکزی
  خراسان رضوی خوزستان
  فارس گلستان
  مرکزی اصفهان
دوشنبه

22/7/1398

  گلستان هرمزگان
  مرکزی خوزستان
  اصفهان فارس
سه شنبه

23/7/1398

  خراسان رضوی مرکزی
  خوزستان فارس
  هرمزگان اصفهان
  فارس خراسان رضوی
  اصفهان گلستان
  خوزستان هرمزگان
چهارشنبه

24/7/1398

  مرکزی فارس
  گلستان خوزستان
  هرمزگان خراسان رضوی

ساعت و زمان برگزاری مسابقات توسط ناظر فدراسیون در محل مسابقات هماهگ خواهد گردید.

 

تلفن هماهنگ کننده : آقای یوسفی 09183485934

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال