نامی نو اصفهان – پالایش نفت آبادان

مهرام تهران  – بانوان شهر گرگان