مسابقات بسکتبال سه نفره اصفهان با حضور 14 تیم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، یک دوره مسابقات بسکتبال سه نفره با حضور 14 تیم در دو گروه 7 تیمی (گلنور، گلنور نوین، آینده سازان گلنور، ستارگان تیران، بهنور الف، بهنور ب، بهنور ج، بهنور د، خرداد الف، خرداد ب، ذوب آهن الف، ذوب آهن ب، مدرسه بسکتبال کارن و آبی پوشان کاشان) روز جمعه 15 اسفند ماه 1399 با حضور بازیکنان و مسئولین و داوران هیأت بسکتبال استان اصفهان از ساعت 13 در دو زمین کنار هم آغاز گردید.
تیم بهنور الف مقام اول، خرداد الف مقام دوم و ذوب آهن الف مقام سوم را به خود اختصاص دادند.