آتشي تهران – خانه بسكتبال جهرم

سپاهان اصفهان – شهرداري نوين گرگان