فدراسیون بسکتبال لبنان از ناظر و مدرس بین المللی بسکتبال ایران برای حضور در این کشور دعوت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، نصرت الله جعفریان ناظر و مدرس بین المللی کشورمان با دعوت رسمی فدراسیون بسکتبال لبنان راهی این کشور شد.

جعفریان قرار است برای نظارت و تدریس برای داوران لبنانی و انتقال تجارب ارزشمند خود مدتی در این کشور حضور داشته باشد.