برنامه مرحله رفت لیگ برتر بسکتبال مردان تا هفته سیزدهم اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه مرحله رفت لیگ برتر بسکتبال مردان را اعلام کرد.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

برنامه دور رفت مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور

سال 99-98

 

تیم ها : 1-پالایش نفت آبادان-2-شهرداری گرگان-3-شیمیدر تهران-4-پتروشیمی بندرامام-5-ذوب آهن اصفهان-6-توفارقان”آذرشهر”-7-رعد پدافند هوایی-8-صنعت مس کرمان-9-آویژه صنعت پارسا-10-مهرام تهران- 11-نیروی زمینی-12-شورا و شهرداری قزوین-13-شهرداری بندرعباس-14-اکسون تهران

 

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
اول پنجشنبه

9/8/1398

16:00 پالایش نفت آبادان اکسون تهران آبادان
16:00 شهرداری بندرعباس شهرداری گرگان بندرعباس
16:00 شیمیدر تهران شورا و شهرداری قزوین تهران
16:00 نیروی زمینی پتروشیمی بندرامام تهران
16:00 ذوب آهن اصفهان مهرام تهران اصفهان
16:00 آویژه صنعت پارسا توفارقان”آذرشهر” مشهد مقدس
16:00 رعد پدافند هوایی صنعت مس کرمان شهرکرد
دوم پنجشنبه

16/8/1398

16:00 شهرداری بندرعباس پالایش نفت آبادان بندرعباس
16:00 شورا و شهرداری قزوین اکسون تهران قزوین
16:00 شهرداری گرگان نیروی زمینی گرگان
16:00 مهرام تهران شیمیدر تهران تهران
16:00 پتروشیمی بندرامام آویژه صنعت پارسا شهرک بعثت”ممکو”
16:00 صنعت مس کرمان ذوب آهن اصفهان کرمان
16:00 توفارقان”آذرشهر” رعد پدافند هوایی آذرشهر
سوم دوشنبه

20/8/1398

16:00 پالایش نفت آبادان شورا و شهرداری قزوین آبادان
15:00 نیروی زمینی شهرداری بندرعباس تهران
17:00 اکسون تهران مهرام تهران تهران
16:00 آویژه صنعت پارسا شهرداری گرگان مشهد مقدس
19:00 شیمیدر تهران صنعت مس کرمان تهران
16:00 رعد پدافند هوایی پتروشیمی بندرامام شهرکرد
16:00 ذوب آهن اصفهان توفارقان”آذرشهر” اصفهان
چهارم پنجشنبه

23/8/1398

18:00 نیروی زمینی پالایش نفت آبادان تهران
16:00 مهرام تهران شورا و شهرداری قزوین تهران
16:00 شهرداری بندرعباس آویژه صنعت پارسا بندرعباس
16:00 صنعت مس کرمان اکسون تهران کرمان
16:00 شهرداری گرگان رعد پدافند هوایی گرگان
16:00 توفارقان”آذرشهر” شیمیدر تهران آذرشهر
16:00 پتروشیمی بندرامام ذوب آهن اصفهان شهرک بعثت”ممکو”

 

 

 

 

برنامه دور رفت مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور

سال 99-98

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
پنجم دوشنبه

27/8/1398

15:00 مهرام تهران پالایش نفت آبادان تهران
16:00 آویژه صنعت پارسا نیروی زمینی مشهد مقدس
16:00 شورا و شهرداری قزوین صنعت مس کرمان قزوین
16:00 رعد پدافند هوایی شهرداری بندرعباس شهرکرد
19:00 اکسون تهران توفارقان”آذرشهر” تهران
16:00 ذوب آهن اصفهان شهرداری گرگان اصفهان
17:00 شیمیدر تهران پتروشیمی بندرامام تهران
ششم پنجشنبه

30/8/1398

16:00 پالایش نفت آبادان آویژه صنعت پارسا آبادان
16:00 صنعت مس کرمان مهرام تهران کرمان
16:00 نیروی زمینی رعد پدافند هوایی تهران
16:00 توفارقان”آذرشهر” شورا و شهرداری قزوین آذرشهر
16:00 شهرداری بندرعباس ذوب آهن اصفهان بندرعباس
16:00 پتروشیمی بندرامام اکسون تهران شهرک بعثت”ممکو”
16:00 شهرداری گرگان شیمیدر تهران گرگان
هفتم دوشنبه

4/9/1398

16:00 صنعت مس کرمان پالایش نفت آبادان کرمان
16:00 رعد پدافند هوایی آویژه صنعت پارسا شهرکرد
17:00 مهرام تهران توفارقان”آذرشهر” تهران
16:00 ذوب آهن اصفهان نیروی زمینی اصفهان
16:00 شورا و شهرداری قزوین پتروشیمی بندرامام قزوین
15:00 شیمیدر تهران شهرداری بندرعباس تهران
19:00 اکسون تهران شهرداری گرگان تهران
هشتم پنجشنبه

7/9/1398

16:00 پالایش نفت آبادان رعد پدافند هوایی آبادان
16:00 توفارقان”آذرشهر” صنعت مس کرمان آذرشهر
16:00 آویژه صنعت پارسا ذوب آهن اصفهان مشهد مقدس
16:00 پتروشیمی بندرامام مهرام تهران شهرک بعثت”ممکو”
16:00 نیروی زمینی شیمیدر تهران تهران
16:00 شهرداری گرگان شورا و شهرداری قزوین گرگان
16:00 شهرداری بندرعباس اکسون تهران بندرعباس
نهم دوشنبه

11/9/1398

16:00 توفارقان”آذرشهر” پالایش نفت آبادان آذرشهر
16:00 ذوب آهن اصفهان رعد پدافند هوایی اصفهان
16:00 صنعت مس کرمان پتروشیمی بندرامام کرمان
17:00 شیمیدر تهران آویژه صنعت پارسا تهران
19:00 مهرام تهران شهرداری گرگان تهران
15:00 اکسون تهران نیروی زمینی تهران
16:00 شورا و شهرداری قزوین شهرداری بندرعباس قزوین

 

 

 

برنامه دور رفت مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور

سال 99-98

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
دهم پنجشنبه

14/9/1398

 

16:00 پالایش نفت آبادان ذوب آهن اصفهان آبادان
16:00 پتروشیمی بندرامام توفارقان”آذرشهر” شهرک بعثت”ممکو”
16:00 رعد پدافند هوایی شیمیدر تهران شهرکرد
16:00 شهرداری گرگان صنعت مس کرمان گرگان
16:00 آویژه صنعت پارسا اکسون تهران مشهد مقدس
16:00 شهرداری بندرعباس مهرام تهران بندرعباس
16:00 نیروی زمینی شورا و شهرداری قزوین تهران
یازدهم دوشنبه

18/9/1398

16:00 پتروشیمی بندرامام پالایش نفت آبادان شهرک بعثت”ممکو”
19:00 شیمیدر تهران ذوب آهن اصفهان تهران
16:00 توفارقان”آذرشهر” شهرداری گرگان آذرشهر
17:00 اکسون تهران رعد پدافند هوایی تهران
16:00 صنعت مس کرمان شهرداری بندرعباس کرمان
16:00 شورا و شهرداری قزوین آویژه صنعت پارسا قزوین
15:00 مهرام تهران نیروی زمینی تهران
دوازدهم پنجشنبه

21/9/1398

16:00 پالایش نفت آبادان شیمیدر تهران آبادان
16:00 شهرداری گرگان پتروشیمی بندرامام گرگان
16:00 ذوب آهن اصفهان اکسون تهران اصفهان
16:00 شهرداری بندرعباس توفارقان”آذرشهر” بندرعباس
16:00 رعد پدافند هوایی شورا و شهرداری قزوین شهرکرد
16:00 نیروی زمینی صنعت مس کرمان تهران
16:00 آویژه صنعت پارسا مهرام تهران مشهد مقدس
سیزدهم دوشنبه

25/9/1398

16:00 شهرداری گرگان پالایش نفت آبادان گرگان
18:00 اکسون تهران شیمیدر تهران تهران
16:00 پتروشیمی بندرامام شهرداری بندرعباس شهرک بعثت”ممکو”
16:00 شورا و شهرداری قزوین ذوب آهن اصفهان قزوین
16:00 توفارقان”آذرشهر” نیروی زمینی آذرشهر
16:00 مهرام تهران رعد پدافند هوایی تهران
16:00 صنعت مس کرمان آویژه صنعت پارسا کرمان

 

توضیحاً : تمام تیم ها تکراراً میهمان یا میزبان خواهند بود

تیمهای 1-3-5-7-9-12-14                                      6 بازی میزبان-7 بازی میهمان

تیمهای 2-4-6-8-10-11-13                                    7 بازی میزبان-6 بازی میهمان

چنانچه هر کدام از بازیها پخش تلویزیونی گردد روز و ساعت مسابقه تغییر خواهد نمود.

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال