مطابق دستورالعمل نحوه انتخاب و تشکیل کمیسیون ورزشکاران فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران بدین‌وسیله شرایط و اسامی رای دهندگان کمیسیون‌های ورزشکاران مورد تأیید این فدراسیون اعلام می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مقتضی است افراد واجد شرایطی که اسامی آنان در لیست‌ پیوست اعلام نشده، تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 23 آبان 1400 با ارسال پیامک (مشخصات و سوابق ورزشی) به شماره 09223004835 آقای بهنام فتاح زاده تماس حاصل نمایند.
کلیه رای دهندگان باید تا روز دوشنبه 24 آبان ماه، عضو سامانه ملی بسکتبال کشور شوند.
شرایط رای دهندگان :
1-کلیه اعضای تیم‌های ملی (رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ) آقایان/بانوان در (سه) سال گذشته مشروط بر اینکه حتماً در یک رویداد رسمی عضو تیم ملی رشته/ ماده تحت پوشش فدراسیون بوده و در زمان رای گیری، (18) سال تمام داشته باشند.
2-در فدراسیون‌های چند رشته‌ای فقط اعضای تیم‌های ملی ظرف (دو) سال گذشته حق رای دارند. مشروط بر اینکه در زمان رای گیری، (18) سال تمام داشته باشند.
تبصره دو: رای دهندگان، رأی محرومیت قطعی بیشتر از (شش) ماه نداشته باشند.
اسامی رای دهندگان کمیسیون‌های ورزشکاران:
ورزشکاران