رای دهندگان کمیسیون‌های ورزشکاران، مربیان و داوران باید تا روز دوشنبه 24 آبان ماه عضو سامانه ملی بسکتبال شوند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، باتوجه به برگزاری انتخابات کمیسیون‌های ورزشکاران، مربیان و داوران، رای گیری طبق فرآیند مصوب کمیته نظارت بر انتخابات کمیسیون‌های فدراسیون، بصورت الکترونیکی و در سامانه ملی بسکتبال انجام خواهد شد.
ویدئو آموزشی ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال: