مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، پیرو مصوبه هیات رئیسه، مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال، با دستور انتخاب رئیس فدراسیون و اعضای هیات رئیسه در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۰ در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.