تقابل میثم میرزائی و مسعود سلیمانی

تقابل دراگوویچ با میرزائی
داوران این دیدار

گزارش تصویری