داوران این دیدار

تقابل میثم میرزائی و مسعود سلیمانی
شوت محمد جمشیدی

گزارش تصویری