شوت محمد جمشیدی

داوران این دیدار
علی آرزومندی سرمربی نظم آوران سیرجان

گزارش تصویری