لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه شمال و جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در دو گروه شمال و جنوب روز شنبه 11 دی ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروه B جنوب
ميزبان : گچساران
آينده سازان تهران ٥٧ – خانه بسکتبال شاهين شهر١٠١
خانه بسکتبال گچساران ٦٠ – گاز خوزستان٥٧
گروه C جنوب
ميزبان : خانه بسکتبال بويراحمد
خانه بسکتبال بويراحمد ٧١ – فرخ دانه كيميا٦٧
خانه بسکتبال كاشان ٧٤ نفت اميديه ٤٨
گروه A جنوب
ميزبان : اتحاد نوين اراك
اناميس ميناب ٤٧ – نزاجا فارس ٥٠
اتحاد نوين مركزي ٧٢ – خانه بسکتبال بهبهان ٧٩