مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، پیرو مصوبه هیات رئیسه، مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال، با دستور انتخاب رئیس فدراسیون و اعضای هیات رئیسه در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.