تیم های عباسی تهران و شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال بانوان نام خود را تغییر دادند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با موافقت دپارتمان بانوان مسابقات و داوران دو تیم لیگ برتری بانوان نام خود را تغییر دادند.

بر این اساس تیم شهرداری گرگان به « بانوان شهر گرگان » و  تیم عباسی تهران به « آسمان سترگ سپهرداد » تغییر نام داد.

با این تغییر نام برنامه لیگ برتر بسکتبال بانوان به روز رسانی شد.

برنامه دور رفت برگشت  (گروه الف )

مسابقات  بسكتبال  لیگ برتر  بانوان   باشگاه های  كشور – 1398

اسامي تيم هاي شركت كننده گروه الف :

شماره بازی تیم میهمان (تیره) تیم میزبان (روشن) ساعت بازی تاریخ هفته دور
1 ستاد شركت ملي گاز تهران آسمان سترگ سپهرداد تهران 11:00 16/08/98 اول رفت
2 پاز تهران نامي نو اصفهان
3 بانوان شهر گرگان شكلي تهران
7 پاز تهران ستاد شركت ملي گاز تهران 11:00 23/08/98 دوم
8 شكلي تهران آسمان سترگ سپهرداد تهران
9 نامي نو اصفهان بانوان شهر گرگان
13 ستاد شركت ملي گاز تهران شكلي تهران 11:00 30/08/98 سوم
14 بانوان شهر گرگان پاز تهران
15 آسمان سترگ سپهرداد تهران نامي نو اصفهان
19 بانوان شهر گرگان ستاد شركت ملي گاز تهران 11:00 07/09/98 چهارم
20 نامي نو اصفهان شكلي تهران
21 پاز تهران آسمان سترگ سپهرداد تهران
25 ستاد شركت ملي گاز تهران نامي نو اصفهان 11:00 14/09/98 پنجم
26 آسمان سترگ سپهرداد تهران بانوان شهر گرگان
27 شكلي تهران پاز تهران
31 آسمان سترگ سپهرداد تهران ستاد شركت ملي گاز تهران 11:00 21/09/98 اول برگشت
32 نامي نو اصفهان پاز تهران
33 شكلي تهران بانوان شهر گرگان
37 ستاد شركت ملي گاز تهران پاز تهران 11:00 28/09/98 دوم
38 آسمان سترگ سپهرداد تهران شكلي تهران
39 بانوان شهر گرگان نامي نو اصفهان
43 شكلي تهران ستاد شركت ملي گاز تهران 11:00 05/10/98 سوم
44 پاز تهران بانوان شهر گرگان
45 نامي نو اصفهان آسمان سترگ سپهرداد تهران
49 ستاد شركت ملي گاز تهران بانوان شهر گرگان 11:00 12/10/98 چهارم
50 شكلي تهران نامي نو اصفهان
51 آسمان سترگ سپهرداد تهران پاز تهران
55 نامي نو اصفهان ستاد شركت ملي گاز تهران 11:00 19/10/98 پنجم
56 بانوان شهر گرگان آسمان سترگ سپهرداد تهران
57 پاز تهران شكلي تهران

 گروه الف : 1-ستاد شركت ملي گاز تهران 2-نامي نو اصفهان 3- بانوان شهر گرگان 4- شكلي تهران 5- پاز تهران 6- آسمان سترگ سپهرداد تهران

 

برنامه دور رفت برگشت  (گروه ب )

مسابقات  بسكتبال  لیگ برتر  بانوان   باشگاه های  كشور – 1398

اسامي تيم هاي شركت كننده گروه ب :

گروه ب : 1- پالایش نفت آبادان 2- خانه بسکتبال هرمزگان 3- آویژه صنعت پارسا مشهد 4- گروه بهمن تهران 5- خانه بسکتبال فارس 6- خانه بسکتبال کردستان

شماره بازی تیم میهمان (تیره) تیم میزبان (روشن) ساعت بازی تاریخ هفته دور
4 پالایش نفت آبادان خانه بسکتبال کردستان 11:00 16/08/98 اول رفت
5 خانه بسکتبال فارس خانه بسکتبال هرمزگان
6 آویژه صنعت پارسا مشهد گروه بهمن تهران
10 خانه بسکتبال فارس پالایش نفت آبادان 11:00 23/08/98 دوم
11 گروه بهمن تهران خانه بسکتبال کردستان
12 خانه بسکتبال هرمزگان آویژه صنعت پارسا مشهد
16 پالایش نفت آبادان گروه بهمن تهران 11:00 30/08/98 سوم
17 آویژه صنعت پارسا مشهد خانه بسکتبال فارس
18 خانه بسکتبال کردستان خانه بسکتبال هرمزگان
22 آویژه صنعت پارسا مشهد پالایش نفت آبادان 11:00 07/09/98 چهارم
23 خانه بسکتبال هرمزگان گروه بهمن تهران
24 خانه بسکتبال فارس خانه بسکتبال کردستان
28 پالایش نفت آبادان خانه بسکتبال هرمزگان 11:00 14/09/98 پنجم
29 خانه بسکتبال کردستان آویژه صنعت پارسا مشهد
30 گروه بهمن تهران خانه بسکتبال فارس
34 خانه بسکتبال کردستان پالایش نفت آبادان 11:00 21/09/98 اول برگشت
35 خانه بسکتبال هرمزگان خانه بسکتبال فارس
36 گروه بهمن تهران آویژه صنعت پارسا مشهد
40 پالایش نفت آبادان خانه بسکتبال فارس 11:00 28/09/98 دوم
41 خانه بسکتبال کردستان گروه بهمن تهران
42 آویژه صنعت پارسا مشهد خانه بسکتبال هرمزگان
46 گروه بهمن تهران پالایش نفت آبادان 11:00 05/10/98 سوم
47 خانه بسکتبال فارس آویژه صنعت پارسا مشهد
48 خانه بسکتبال هرمزگان خانه بسکتبال کردستان
52 پالایش نفت آبادان آویژه صنعت پارسا مشهد 11:00 12/10/98 چهارم
53 گروه بهمن تهران خانه بسکتبال هرمزگان
54 خانه بسکتبال کردستان خانه بسکتبال فارس
58 خانه بسکتبال هرمزگان پالایش نفت آبادان 11:00 19/10/98 پنجم
59 آویژه صنعت پارسا مشهد خانه بسکتبال کردستان
60 خانه بسکتبال فارس گروه بهمن تهران