مصاحبه احسان دلیرزهان بازیکن تیم ملی بسکتبال با خبرنگاران

عکس : علیرضا اکبری