مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال، با دستور انتخاب رئیس فدراسیون و اعضای هیات رئیسه در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت 10 صبح در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.