لیگ دسته دو بسکتبال زنان در مرحله مقدماتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مرحله مقدماتی لیگ دسته دو بسکتبال بانوان، روزهای 5 الی 13 اسفند ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
پنجشنبه ۵ اسفند ماه
گروه A: میزبان هیرو تهران
هاور آرین بوش خراسان رضوی۳۸-فدایی تهران۶۰
هیرو تهران ۸۰-هورتاش تهران ۶۸
گروه C: میزبان راد شاهین تهران
رایان پارس تهران۶۳-خانه بسکتبال بابل ۶۶
راد شاهین تهران۵۶-شهسان خراسان شمالی۳۸
گروه E: میزبان خانه بسکتبال سیرجان
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خمینی شهر ۷۷-خانه بسکتبال شوشتر ۳۰
گروه G: میزبان هواپیمایی پارس شیراز
نجوم اهواز ۲۵-فولاد هرمزگان ۱۰۸
هواپیمایی پارس شیراز ۸۸-شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۵۶

جمعه ۶ اسفند ماه
گروه A: میزبان هیرو تهران
خانه بسکتبال سمنان ۲۶-هورتاش تهران ۶۳
هاور آرین بوش خراسان رضوی۶۰-هیرو تهران۹۳
گروه C: میزبان راد شاهین تهران
شهسان خراسان شمالی۵۴-رایان پارس تهران۹۰
راد شاهین تهران۴۹-خانه بسکتبال بابل ۶۷
گروه E: میزبان خانه بسکتبال سیرجان
خانه بسکتبال سیرجان ۶۴-خانه بسکتبال شوشتر ۵۰
گروه G: میزبان هواپیمایی پارس شیراز
نجوم اهواز ۲۷-شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱۰۵
فولاد هرمزگان ۷۶-هواپیمایی پارس شیراز ۶۷

دوشنبه ۹ اسفند ماه
گروه D: میزبان مدرسه بسکتبال آرکا تبریز
آکادمی سحر تهران ۵۴ خانه بسکتبال نهاوند ۴۶
ویرا شهریار ۲۹بیمارستان شفا۷۳

سه شنبه ۱۰ اسفند
گروه D: میزبان مدرسه بسکتبال آرکا تبریز
مدرسه بسکتبال آرکا تبریز۶۵بیمارستان شفا ۷۶
آکادمی سحر تهران ۵۶ویرا شهریار ۴۵

چهارشنبه ۱۱ اسفند
گروه B: میزبان سوغات عطایی گرگان
پاز تهران ۷۰-خانه بسکتبال قزوین ۴۰
نیکان تهران ۴۲- سوغات عطایی گرگان ۳۴
گروه D: میزبان مدرسه بسکتبال آرکا تبریز
خانه بسکتبال نهاوند۶۹-ویرای شهریار ۳۴
مدرسه بسکتبال آرکاتبریز ۳۷-آکادمی بسکتبال سحرتهران ۵۱
گروهF: میزبان کاویان معدن مرکزی
صنعت مس رفسنجان۳۲ – کاویان معدن مرکزی ۶۲
پادما یدک ایرانیان اصفهان ۳۸- شهید شاملی کازرون ۴۱

پنجشنبه ۱۲ اسفند
گروه B: میزبان سوغات عطایی گرگان
سونتین کردستان ۳۸سوغات عطایی گرگان ۹۲
پاز تهران ۴۰ نیکان تهران۴۶
گروه D: میزبان مدرسه بسکتبال آرکا تبریز
بیمارستان شفا ۵۰ آکادمی بسکتبال سحر تهران ۵۴
خانه بسکتبال نهاوند ۵۸مدرسه بسکتبال آرکا۵۰
گروهF: میزبان کاویان معدن مرکزی
خانه بسکتبال کرمانشاه۵۴-شهید شاملی کازرون۷۰
صنعت مس رفسنجان۳۲-پادما یدک ایرانیان اصفهان۸۲
میزبان گروه H: خوش سیما بوشهر
لئونارد شاهین شهر ۶۹- بوشهر خوش سیما ۲۷
ساتیار اهواز ۴۵- شیمیدر قم ۸۶

جمعه ۱۳ اسفند
گروه B: میزبان سوغات عطایی گرگان
سونتین کردستان۳۶-پاز تهران ۵۷
خانه بسکتبال قزوین۳۳-نیکان تهران ۴۶
گروه D: میزبان مدرسه بسکتبال آرکا تبریز
ویرا شهریار ۴۱-مدرسه بسکتبال آرکا تبریز۶۱
بیمارستان شفا ۵۱-خانه بسکتبال نهاوند۶۷
گروهF: میزبان کاویان معدن مرکزی
کاویان معدن مرکزی۵۱-پادما یدک ایرانیان اصفهان۶۴
خانه بسکتبال کرمانشاه۸۳-صنعت مس رفسنجان ۴۱
میزبان گروه H: خوش سیما بوشهر
لئونارد شاهین شهر ۵۷ -شیمیدر قم ۵۶
خوش سیمای بوشهر ۶۹ -ساتیار اهواز ۵۸