کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال برنامه لیگ بسکتبال دسته یک مردان را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال برنامه لیگ دسته یک مردان را اعلام کرد.

 

برنامه دور رفت مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور-فصل مسابقاتی سال 99-98

گروه شمال “الف”

 

تیم ها : 1-اسدآباد-2-قم-3-آینده سازان-4-خانه فرهنگ-5-پاسارگاد مشهد-6-مهرام تهران -7-مدرسه بسکتبال آتشی-8-کوچین آمل-9-نبوغ اراک-10-دانش فراز البرز-11-امید تهران- 12-آرارات تهران-13-خانه بسکتبال کرمانشاه-14-خانه بسکتبال کردستان

 

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
اول جمعه

24/8/1398

16:00 اسدآباد خانه بسکتبال کردستان اسدآباد
16:00 خانه بسکتبال کرمانشاه قم کرمانشاه
16:00 آینده سازان آرارات تهران تهران
16:00 امید تهران خانه فرهنگ تهران
16:00 پاسارگاد مشهد دانش فراز البرز مشهد
16:00 نبوغ اراک مهرام تهران اراک
16:00 مدرسه بسکتبال آتشی کوچین آمل تهران
دوم سه شنبه

28/8/1398

16:00 خانه بسکتبال کرمانشاه اسدآباد کرمانشاه
16:00 آرارات تهران خانه بسکتبال کردستان تهران
16:00 قم امید تهران قم
16:00 دانش فراز البرز آینده سازان کرج
16:00 خانه فرهنگ نبوغ اراک تهران
16:00 کوچین آمل پاسارگاد مشهد آمل
16:00 مهرام تهران مدرسه بسکتبال آتشی تهران
سوم جمعه

1/9/1398

16:00 اسدآباد آرارات تهران اسدآباد
16:00 امید تهران خانه بسکتبال کرمانشاه تهران
16:00 خانه بسکتبال کردستان دانش فراز البرز سنندج
16:00 نبوغ اراک قم اراک
16:00 آینده سازان کوچین آمل تهران
16:00 مدرسه بسکتبال آتشی خانه فرهنگ تهران
16:00 پاسارگاد مشهد مهرام تهران مشهد
چهارم سه شنبه

19/9/1398

16:00 امید تهران اسدآباد تهران
16:00 دانش فراز البرز آرارات تهران کرج
16:00 خانه بسکتبال کرمانشاه نبوغ اراک کرمانشاه
16:00 کوچین آمل خانه بسکتبال کردستان آمل
16:00 قم مدرسه بسکتبال آتشی قم
16:00 مهرام تهران آینده سازان تهران
16:00 خانه فرهنگ پاسارگاد مشهد تهران

 

 

 

برنامه دور رفت مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور-فصل مسابقاتی سال 99-98

گروه شمال “الف”

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
پنجم جمعه

22/9/1398

16:00 دانش فراز البرز اسدآباد کرج
16:00 نبوغ اراک امید تهران اراک
16:00 آرارات تهران کوچین آمل تهران
16:00 مدرسه بسکتبال آتشی خانه بسکتبال کرمانشاه تهران
16:00 خانه بسکتبال کردستان مهرام تهران سنندج
16:00 پاسارگاد مشهد قم مشهد
16:00 آینده سازان خانه فرهنگ تهران
ششم سه شنبه

26/9/1398

16:00 اسدآباد نبوغ اراک اسدآباد
16:00 کوچین آمل دانش فراز البرز آمل
16:00 امید تهران مدرسه بسکتبال آتشی تهران
16:00 مهرام تهران آرارات تهران تهران
16:00 خانه بسکتبال کرمانشاه پاسارگاد مشهد کرمانشاه
16:00 خانه فرهنگ خانه بسکتبال کردستان تهران
16:00 قم آینده سازان قم
هفتم جمعه

29/9/1398

16:00 کوچین آمل اسدآباد آمل
16:00 مدرسه بسکتبال آتشی نبوغ اراک تهران
16:00 دانش فراز البرز مهرام تهران کرج
16:00 پاسارگاد مشهد امید تهران مشهد
16:00 آرارات تهران خانه فرهنگ تهران
16:00 آینده سازان خانه بسکتبال کرمانشاه تهران
16:00 خانه بسکتبال کردستان قم سنندج
هشتم سه شنبه

3/10/1398

16:00 اسدآباد مدرسه بسکتبال آتشی اسدآباد
16:00 مهرام تهران کوچین آمل تهران
16:00 نبوغ اراک پاسارگاد مشهد اراک
16:00 خانه فرهنگ دانش فراز البرز تهران
16:00 امید تهران آینده سازان تهران
16:00 قم آرارات تهران قم
16:00 خانه بسکتبال کرمانشاه خانه بسکتبال کردستان کرمانشاه
نهم جمعه

6/10/1398

16:00 مهرام تهران اسدآباد تهران
16:00 پاسارگاد مشهد مدرسه بسکتبال آتشی مشد
16:00 کوچین آمل خانه فرهنگ آمل
16:00 آینده سازان نبوغ اراک تهران
  دانش فراز البرز قم کرج
16:00 خانه بسکتبال کردستان امید تهران سنندج
16:00 آرارات تهران خانه بسکتبال کرمانشاه تهران

 

 

برنامه دور رفت مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور-فصل مسابقاتی سال 99-98

گروه شمال “الف”

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
دهم سه شنبه

10/10/1398

16:00 اسدآباد پاسارگاد مشهد اسدآباد
16:00 خانه فرهنگ مهرام تهران تهران
16:00 مدرسه بسکتبال آتشی آینده سازان تهران
16:00 قم کوچین آمل قم
16:00 نبوغ اراک خانه بسکتبال کردستان اراک
16:00 خانه بسکتبال کرمانشاه دانش فراز البرز کرمانشاه
16:00 امید تهران آرارات تهران تهران
یازدهم جمعه

13/10/1398

16:00 خانه فرهنگ اسدآباد تهران
16:00 آینده سازان پاسارگاد مشهد تهران
16:00 مهرام تهران قم تهران
16:00 خانه بسکتبال کردستان مدرسه بسکتبال آتشی سنندج
16:00 کوچین آمل خانه بسکتبال کرمانشاه آمل
16:00 آرارات تهران نبوغ اراک تهران
16:00 دانش فراز البرز امید تهران کرج
دوازدهم سه شنبه

17/10/1398

16:00 اسدآباد آینده سازان اسدآباد
16:00 قم خانه فرهنگ قم
16:00 پاسارگاد مشهد خانه بسکتبال کردستان مشهد
16:00 خانه بسکتبال کرمانشاه مهرام تهران کرمانشاه
16:00 مدرسه بسکتبال آتشی آرارات تهران تهران
16:00 امید تهران کوچین آمل تهران
16:00 نبوغ اراک دانش فراز البرز اراک
سیزدهم جمعه

20/10/1398

16:00 قم اسدآباد قم
16:00 خانه بسکتبال کردستان آینده سازان سنندج
16:00 خانه فرهنگ خانه بسکتبال کرمانشاه تهران
16:00 آرارات تهران پاسارگاد مشهد تهران
16:00 مهرام تهران امید تهران تهران
16:00 دانش فراز البرز مدرسه بسکتبال آتشی کرج
16:00 کوچین آمل نبوغ اراک آمل

توضیحاً : تمام تیم ها تکراراً میهمان یا میزبان خواهند بود

تیمهای 1-3-5-7-9-12-14                                               6 بازی میزبان-7 بازی میهمان

تیمهای 2-4-6-8-10-11-13                                             7 بازی میزبان-6 بازی میهمان

چنانچه هر کدام از بازیها پخش تلویزیونی گردد ، ساعت مسابقه تغییر خواهد کرد.

بدلیل شرکت تیم ملی جوانان در مسابقات غرب آسیا ، تیم ها از تاریخ 5/9/1398 الی 15/9/1398 استراحت خواهند نمود.

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

برنامه دور رفت مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور-فصل مسابقاتی سال 99-98

گروه جنوب “ب”

 

تیم ها : 1-مهروبان نوین ماهشهر-2-پیروزان بندرعباس-3-خانه بسکتبال گلنور اصفهان-4-صنعت مس رفسنجان-     5-پتروشیمی بندرامام-6-خانه بسکتبال جهرم-7-تپنا بوشهر-8-نظم آوران سیرجان-9-نفت امیدیه-10-رعد پدافند هوایی فسا-11-اسلم اسپرت

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
اول

11-اسلم اسپرت (استراحت)

جمعه

24/8/1398

16:00 مهروبان نوین ماهشهر رعد پدافند هوایی فسا ماهشهر
16:00 نفت امیدیه پیروزان بندرعباس امیدیه
16:00 خانه بسکتبال گلنور اصفهان نظم آوران سیرجان اصفهان
16:00 تپنا بوشهر صنعت مس رفسنجان بوشهر
16:00 پتروشیمی بندرامام خانه بسکتبال جهرم شهرک بعثت “ممکو”
دوم

10-رعد پدافند هوایی فسا

(استراحت)

سه شنبه

28/8/1398

16:00 اسلم اسپرت نفت امیدیه تهران
16:00 نظم آوران سیرجان مهروبان نوین ماهشهر سیرجان
16:00 پیروزان بندرعباس تپنا بوشهر بندرعباس
16:00 خانه بسکتبال جهرم خانه بسکتبال گلنور اصفهان جهرم
16:00 صنعت مس رفسنجان پتروشیمی بندرامام رفسنجان
سوم

9-نفت امیدیه

(استراحت)

جمعه

1/9/1398

16:00 رعد پدافند هوایی فسا نظم آوران سیرجان فسا
16:00 تپنا بوشهر اسلم اسپرت بوشهر
16:00 مهروبان نوین ماهشهر خانه بسکتبال جهرم ماهشهر
16:00 پتروشیمی بندرامام پیروزان بندرعباس شهرک بعثت “ممکو”
16:00 خانه بسکتبال گلنور اصفهان صنعت مس رفسنجان اصفهان
چهارم

8-نظم آوران سیرجان

 (استراحت)

جمعه

22/9/1398

16:00 نفت امیدیه تپنا بوشهر امیدیه
16:00 خانه بسکتبال جهرم رعد پدافند هوایی فسا جهرم
16:00 اسلم اسپرت پتروشیمی بندرامام تهران
16:00 صنعت مس رفسنجان مهروبان نوین ماهشهر رفسنجان
16:00 پیروزان بندرعباس خانه بسکتبال گلنور اصفهان بندرعباس
پنجم

7-تپنا بوشهر (استراحت)

جمعه

29/9/1398

16:00 نظم آوران سیرجان خانه بسکتبال جهرم سیرجان
16:00 پتروشیمی بندرامام نفت امیدیه شهرک بعثت “ممکو”
16:00 رعد پدافند هوایی فسا صنعت مس رفسنجان فسا
  خانه بسکتبال گلنور اصفهان اسلم اسپرت اصفهان
16:00 مهروبان نوین ماهشهر پیروزان بندرعباس ماهشهر
ششم

6-خانه بسکتبال جهرم

(استراحت)

سه شنبه

3/10/1398

16:00 تپنا بوشهر پتروشیمی بندرامام بوشهر
16:00 صنعت مس رفسنجان نظم آوران سیرجان رفسنجان
16:00 نفت امیدیه خانه بسکتبال گلنور اصفهان امیدیه
  پیروزان بندرعباس رعد پدافند هوایی فسا بندرعباس
16:00 اسلم اسپرت مهروبان نوین ماهشهر تهران

 

 

 

برنامه دور رفت مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور-فصل مسابقاتی سال 99-98

گروه جنوب “ب”

 

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
هفتم

5-پتروشیمی بندرامام (استراحت)

جمعه

6/10/1398

16:00 خانه بسکتبال جهرم صنعت مس رفسنجان جهرم
16:00 خانه بسکتبال گلنور اصفهان تپنا بوشهر اصفهان
16:00 نظم آوران سیرجان پیروزان بندرعباس سیرجان
16:00 مهروبان نوین ماهشهر نفت امیدیه ماهشهر
16:00 رعد پدافند هوایی فسا اسلم اسپرت فسا
هشتم

4-صنعت مس رفسنجان (استراحت)

سه شنبه

10/10/1398

16:00 پتروشیمی بندرامام خانه بسکتبال گلنور اصفهان شهرک بعثت “ممکو”
16:00 پیروزان بندرعباس خانه بسکتبال جهرم بندرعباس
16:00 تپنا بوشهر مهروبان نوین ماهشهر بوشهر
16:00 اسلم اسپرت نظم آوران سیرجان تهران
16:00 نفت امیدیه رعد پدافند هوایی فسا امیدیه
نهم

3-خانه بسکتبال گلنور اصفهان

(استراحت)

جمعه

13/10/1398

16:00 صنعت مس رفسنجان پیروزان بندرعباس رفسنجان
16:00 مهروبان نوین ماهشهر پتروشیمی بندرامام ماهشهر
16:00 خانه بسکتبال جهرم اسلم اسپرت جهرم
16:00 رعد پدافند هوایی فسا تپنا بوشهر فسا
16:00 نظم آوران سیرجان نفت امیدیه سیرجان
دهم

2-پیروزان بندرعباس (استراحت)

سه شنبه

17/10/1398

16:00 خانه بسکتبال گلنور اصفهان مهروبان نوین ماهشهر اصفهان
16:00 اسلم اسپرت صنعت مس رفسنجان تهران
16:00 پتروشیمی بندرامام رعد پدافند هوایی فسا شهرک بعثت “ممکو”
16:00 نفت امیدیه خانه بسکتبال جهرم امیدیه
16:00 تپنا بوشهر نظم آوران سیرجان بوشهر
یازدهم

1-مهروبان نوین ماهشهر (استراحت)

جمعه

20/10/1398

16:00 پیروزان بندرعباس اسلم اسپرت بندرعباس
16:00 رعد پدافند هوایی فسا خانه بسکتبال گلنور اصفهان فسا
16:00 صنعت مس رفسنجان نفت امیدیه رفسنجان
16:00 نظم آوران سیرجان پتروشیمی بندرامام سیرجان
16:00 خانه بسکتبال جهرم تپنا بوشهر جهرم

 

توضیحاً :

-کلیه تیم ها 5 بازی میزبان و 5 بازی میهمان خواهند بود.

-چنانچه هر کدام از بازیها پخش تلویزیونی گردد ، ساعت مسابقه تغییر خواهد کرد.

-بدلیل شرکت تیم ملی جوانان در مسابقات غرب آسیا ، تیم ها از تاریخ 5/9/1398 الی 15/9/1398                                     استراحت خواهند نمود.

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال