طهماسیان از تسویه حساب کامل فدراسیون با داوران مسابقات بانوان در سال 97 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مسئول دپارتمان مسابقات و داوران بانوان از تسویه حساب کامل با داوران لیگ های بسکتبال بانوان در سال 97 خبر داد.

تالین طهماسیان در این باره گفت: خوش بختانه حق الزحمه داوران در لیگ های نوجوانان، جوانان، دسته یک، دو و برتر 98-97 به طور کامل پرداخت شد.

او ادامه داد: تمام سعی دپارتمان مسابقات و داوران بانوان پرداخت به موقع و سریع به داوران زحمت کش بسکتبال بانوان است.