طی احکام جداگانه از سوی رئیس فدراسیون بسکتبال، مسئول داوران و دبیر امور مسابقات بانوان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، رئیس فدراسیون در احکام جداگانه، فاطمه (مستانه) دهقان را به عنوان مسئول داوران بانوان و مریم زارع را به عنوان دبیر امور مسابقات بانوان فدراسیون بسکتبال منصوب کرد.