لیگ دسته دو بسکتبال زنان در مرحله مقدماتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مرحله مقدماتی لیگ دسته دو بسکتبال بانوان، روزهای 24، 25 و 26 فروردین ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
چهارشنبه 24 فروردین ماه
هیئت بسکتبال قزوین ۲۷ پاز تهران ۵۱
سوغات عطایی گرگان۴۸ نیکان تهران۶۷
خانه بسکتبال نهاوند 63 آکادمی بسکتبال سحر تهران 57
بیمارستان شفا 75 ویرا شهریار 71
کاویان معدن مرکزی ۵۸ صنعت مس رفسنجان ۵۲
شهید شاملی کازرون۵۳ پادما یدک اصفهان ۵۷
پنج‌شنبه 25 فروردین ماه
سوغات عطایی گرگان: ۵۸ سونتین ۱۷ کردستان: ۵۶
نیکان تهران: ۴۹ پاز تهران: ۶۵
بیمارستان شفا:۶۱ مدرسه آرکا تبریز: ۵۲
ویرا شهریار: ۴۴ آکادمی بسکتبال سحر تهران: ۷۵
پادما یدک اصفهان: ۸۲ صنعت مس رفسنجان: ۳۴
شیمیدر قم: ۴۶ لئونارد شاهین شهر: ۴۹
ساتیاراهواز: ۳۵ خوش سیما بوشهر: ۳۹
جمعه 26 فروردین ماه
نیکان تهران: ۷۲ خانه بسکتبال قزوین: ۴۷
پاز تهران: ۶۲ سونتوین کردستان: ۳۲
ویرا شهریار: ۳۴ خانه بسکتبال نهاوند: ۷۹
آکادمی بسکتبال سحر تهران: ۷۰ مدرسه آرکا بسکتبال تبریز: ۳۹
ساتیاراهواز: ۳۴ لئونارد شاهین شهر: ۶۷
خوش سیمابوشهر: ۱۸ شیمیدرقم: ۶۲