محمد رفیعی به عنوان مشاور حقوقی و امور قراردادهای فدراسیون بسکتبال منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، طی حکمی از سوی جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال، محمد رفیعی به عنوان مشاور حقوقی و امور قراردادهای فدراسیون بسکتبال منصوب شد.