رای بدوی کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص تخلفات بازی دوم فینال لیگ برتر بسکتبال کشور بین دو تیم شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان صادر شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ، رای بدوی انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص تخلفات بازی دوم فینال لیگ برتر بسکتبال کشور بین دو تیم شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان به شرح زیر است :

شهرداری گرگان
۱-با عنایت به تخلف از ناحیه تماساچیان تیم شهرداری گرگان مبنی بر تشویق نامتعارف، تیم مذکور را به پانصد میلیون ریال جریمه تعلیقی که مدت تعلیق تا پایان مسابقات لیگ برتر ۱۴۰۰-۱۴۰۱ می باشد و همچنین تعداد تماشاگران تیم مذکور به تعداد ۱۵۰ نفر کاهش یافت .

۲-آقای اودراس محکوم به مبلغ پانصد دلار جریمه نقدی در وجه فدراسیون و یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۳ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی ) که طول دوران تعلیق به مدت سه ماه می باشد.

۳-ضمنا از آقای مصطفی نودهی سرپرست تیم شهرداری گرگان به منظور همکاری تشکر و قدردانی به عمل آمد.

تیم ذوب آهن اصفهان

۱-آقای محمدرضا اکبری محکوم به مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی در وجه فدراسیون و یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۳ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی ) که طول دوران تعلیق به مدت سه ماه می باشد.

۲-یک جلسه محرومیت تعلیقی آقای ارسلان کاظمی از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۳ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی ) که طول دوران تعلیق به مدت سه ماه می باشد.

۳- یک جلسه محرومیت قطعی آقای علی مهدوی از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۵ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی)

۴- ضمنا از آقای حامد سهراب نژاد به منظور همکاری تشکر و قدردانی به عمل آمد.

این رای مطابق با ماده (۹) آیین نامه انطباطی قابل تجدید نظر خواهی می باشد .معترض می تواند درخواست تجدید نظر خواهی خود را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای ، به دبیر خانه فدراسیون تسلیم و سررسید دریافت نماید.در صورت عدم اعتراض ، مفاد این رای از تاریخ انقضای مهلت مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.