اسامی قبول شدگان کلاس داوری بسکتبال درجه ملی که در آذر ماه 1400 به مدرسی ورژ آبکاریان و جعفر محمدپور برگزار شد، اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، اسامی قبول شدگان به شرح زیر است: