لیگ بسکتبال جوانان در بخش دختران روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هفته آخر از دور رفت و هفته اول از دور برگشت در لیگ جوانان دختر امروز 23 آبان برگزار شد.

نتایج هفته آخر دور رفت در گروه الف: 

میزبان: خانه بسکتبال کرمانشاه

خانه بسکتبال نهاوند ۴٨-خانه بسکتبال کرمانشاه ۴٧
ذوب آهن اصفهان ۶٠-سورتینگ رضوانی بادله میاندرود ٣٣

نتایج هفته آخر دور رفت در گروه ب: 

میزبان:خانه بسکتبال یزد

خانه بسکتبال یزد ۵۴-فولادمبارکه سپاهان ۶٧
عادلی صومعه سرا۶۵-داناک مشهد۷۹

نتایج هفته اول دور برگشت در گروه الف: 

خانه بسکتبال کرمانشاه ٣۶-ذوب آهن اصفهان ۵۶
خانه بسکتبال نهاوند٧١-سورتینگ رضوانی بادله میاندرود ۴۴

نتایج هفته اول دور برگشت در گروه ب: 

داناک مشهد ۳۲- فولاد مبارکه سپاهان ۵٨
عادلی صومعه سرا۵۳خانه بسکتبال یزد ۴۷