دور برگشت لیگ بسکتبال نوجوانان دختر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ بسکتبال نوجوانان در بخش دختران در گروه الف و ب برگزار شد.

نتایج دور برگشت در گروه الف در روزهای 29 و 30 آبان و 1 آذر به میزبانی خانه بسکتبال همدان:

سورن مشهد۴۰_ خانه بسکتبال همدان ۴۲
خانه بسکتبال قزوین ۲۴ _ خانه بسکتبال نیشابور ۱۰۱
خانه بسکتبال نیشابور ۹۶ _خانه بسکتبال همدان ۳۶
سورن مشهد ۵۶ _ خانه بسکتبال قزوین ۵۹
خانه بسکتبال قزوین ۵۳ _خانه بسکتبال همدان ۶۱
سورن مشهد ۰ _ خانه بسکتبال نیشابور ۲۰

نتایج دور برگشت در گروه ب در روزهای 30 آبان و 1 آذر به میزبانی خانه بسکتبال کرمان:

داناک مشهد ۶٢-وینستا مشهد ۴٢
داناک مشهد ۴٣-خانه بسکتبال کرمان ۶٩