دور برگشت لیگ بسکتبال نوجوانان دختر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ بسکتبال نوجوانان در بخش دختران در گروه الف و ب برگزار شد.

نتایج دور برگشت در گروه الف در روزهای 29 و 30 آبان و 1 آذر به میزبانی خانه بسکتبال همدان:

سورن مشهد۴۰_ خانه بسكتبال همدان ۴۲
خانه بسكتبال قزوین ۲۴ _ خانه بسكتبال نیشابور ۱۰۱
خانه بسكتبال نیشابور ۹۶ _خانه بسكتبال همدان ۳۶
سورن مشهد ۵۶ _ خانه بسكتبال قزوین ۵۹
خانه بسکتبال قزوین ۵۳ _خانه بسکتبال همدان ۶۱
سورن مشهد ۰ _ خانه بسکتبال نیشابور ۲۰

نتایج دور برگشت در گروه ب در روزهای 30 آبان و 1 آذر به میزبانی خانه بسکتبال کرمان:

داناک مشهد ٦٢-وینستا مشهد ٤٢
داناک مشهد ٤٣-خانه بسكتبال کرمان ٦٩