«جواد داوری» برگزاری سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور را  راهبرد مهمی برای استعدادیابی منطقی و پرورش نخبگانورزش ایران و پدید آمدن نسل جدید و پرافتخار نام برد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان،رئیس فدراسیون بسکتبال با حضور در سالن پوریای ولی مجموعه ورزشی انقلاب نجف آباد محل برگزاری مسابقات بسکتبال سومیندوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور ، این رقابت ها را از نزدیک نظاره گر شد .

جواد داوری گفت : حضور ۲۵ تیم در مسابقات بسکتبال در رویداد المپیاد استعدادهای برتر بیانگر حضور خوب بسکتبالیست هایسراسر کشور در این عرصه ی رقابتی است و بستر مهمی را برای بروز و ظهور استعدادهای برتر بسکتبال ایران فراهم کرد و می تواندبه پروسه ی بازیکن سازی در این رشته کمک کند.

رئیس فدراسیون بسکتبال استمرار در برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: این رویدادمی تواند منجر به فرآیند منطقی استعدادیابی و سپس نخبه پروری در ورزش کشور شود و شرایطی را پدید آورد که از استعدادیابی بهروش گلخانه ای به سمت استعدادیابی منطقی حرکت کنیم.

جواد داوری گفت: نباید از نظر دور داشت که المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور نقطه آغاز یک پروژه و فرایند ایجاد یک نسل جدید درورزش کشور است اما آنچه اهمیت دارد توجه به استعداد های برتر این رویداد رقابتی و پرورش آنهاست که می تواند یک اثر قابل توجهدر ورزش کشور به جا گذارد