اولین نشست مدیران رسانه ای باشگاههای لیگ برتر بسکتبال کشور با هدف هماهنگی و هم افزایی در راستای بهبود اطلاع رسانی بهجامعه گسترده ی مخاطب این رشته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ اولین نشست مدیران رسانه ای باشگاههای لیگ برتر بسکتبال کشور با هدف هماهنگی و همافزایی در راستای بهبود اطلاع رسانی به جامعه گسترده ی مخاطب این رشته برگزار شد.

در این نشست بحث و بررسی پیرامون همکاری ، هماهنگی و هم افزایی برای ایجاد شرایط مناسب در راستای اطلاع رسانی به موقع بهجامعه مخاطب این رشته از طریق سایت و صفحات رسمی باشگاه ها و تاکید بر استمرار در تعامل با نمایندگان رسانه های گروهیصورت گرفت .

نقش آفرینی مدیران رسانه ای در باشگاه های لیگ برتری بسکتبال در این نشست مورد توجه و تمرکز قرار گرفت و مقرر شد مدیر رسانهای به عنوان یکی از ارکان اصلی در کادر مدیریتی باشگاه ها قرار گیرد و با حمایت بیشتری همراه شوند.

ایجاد هماهنگی در خصوص پخش های اینترنتی مسابقات و همچنین رعایت الزامات رسانه ای در بازی بسکتبال بویژه در گفتگوهای پساز هر مسابقه، ارتباط منطقی با رسانه های نوشتاری ، دیداری، شنیداری و خبرگزاری ها و اطلاع رسانی های بموقع و دارای استاندارداز صفحات رسمی و مرجع باشگاه ها از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و در قالب آیین نامه های سازمانلیگ هم  قرار خواهد گرفت.