لیگ بسکتبال جوانان دختر در روز های پنج شنبه و جمعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ بسکتبال جوانان در بخش دختران در دو گروه الف و ب برگزار شد.

نتایج گروه الف در روز پنج شنبه 7 آذر:

ذوب آهن اصفهان ۴۶- خانه بسکتبال نهاوند ۵۰
خانه بسکتبال کرمانشاه۶۴-سورترینگ رضوانی بادله میاندرود۴۶

نتایج گروه الف در روز جمعه 8 آذر:

خانه بسکتبال کرمانشاه۶۷-خانه بسکتبال نهاوند۵۶
سورترینگ رضوانی بادله میاندرود ۳۴ -ذوب آهن اصفهان ۶۹

نتایج گروه ب در روز پنج شنبه 7 آذر:

فولاد مبارکه سپاهان٧١-عادلی صومعه سرا۴٢
خانه بسکتبال یزد۵٩-داناک مشهد ۵۸

نتایج گروه ب در روز جمعه 8 آذر:

فولاد سپاهان۶٣-خانه بسکتبال یزد ۴٣
داناک مشهد٧٩-عادلی صومعه سرا ٧١