لیگ بسکتبال جوانان دختر در روز های پنج شنبه و جمعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ بسکتبال جوانان در بخش دختران در دو گروه الف و ب برگزار شد.

نتایج گروه الف در روز پنج شنبه 7 آذر:

ذوب آهن اصفهان ۴۶- خانه بسكتبال نهاوند ۵۰
خانه بسكتبال کرمانشاه۶۴-سورترينگ رضواني بادله میاندرود۴۶

نتایج گروه الف در روز جمعه 8 آذر:

خانه بسكتبال کرمانشاه۶۷-خانه بسكتبال نهاوند۵۶
سورترينگ رضواني بادله میاندرود ۳۴ -ذوب آهن اصفهان ۶۹

نتایج گروه ب در روز پنج شنبه 7 آذر:

فولاد مبارکه سپاهان٧١-عادلي صومعه سرا٤٢
خانه بسکتبال یزد٥٩-داناک مشهد ۵۸

نتایج گروه ب در روز جمعه 8 آذر:

فولاد سپاهان٦٣-خانه بسكتبال یزد ٤٣
داناک مشهد٧٩-عادلی صومعه سرا ٧١