اتحاد اراک اردبیل خانه بسکتبال گرگان فرخشهرکمیته مسابقات برنامه مسابقات لیگ ملی بسکتبال را اعلام کرد :

بر این اساس برنامه مسابقات لیگ ملی بسکتبال به شرح زیر است :