رقابت های  مرحله رفت لیگ دسته اول ملی بسکتبال آقایان در گروه های A ، B و G در شهرهای اراک، گرگان و فرخشهر برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ در دور رفت ليگ دسته يك ملي  بسکتبال اقايان در گروه های A ، B و G نتایج زیر رقمخورد.

گروهA

ميزبان : اتحاد نوين اراك

خانه بسكتبال اسداباد ٨٩شاهو كردستان ٨٦

اتحاد نوين اراك٦٤مبتكران تهران ٧٤

گروه B

ميزبان : خانه بسكتبال گرگان

جوانان(٢٠٢٤)٦٠شوان گروه پارسه گرمسار٦٦

خانه بسكتبال گرگان ٦٠خانه بسكتبال گنبد ٦٤

گروهG

ميزبان : فرخ دانه كيميافرخشهر

اميد جوان اسپادنا اصفهان ٦٣فرخ دانه كيميافرخشهر٨٦

جنوب نوين بندرماهشهر٦٢مس شهربابك ٨١