روز دوم از مرحله رفت لیگ دسته اول ملی بسکتبال  کشور در گروه های A ، B و G در شهرهای اراک ، گرگان و فرخشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ در  روز دوم دور رفت ليگ دسته يك ملي  بسکتبال اقايان در گروه های A ، B و G نتایج زیررقم خورد.

گروه :A

ميزبان : اتحاد نوين اراك

شاهو كردستان٦٤مبتكران تهران٦٧

خانه بسكتبال اسداباد٨٧اتحاد نوين مركزي ٧٣

گروه: B

ميزبان : خانه بسكتبال گرگان

خانه بسكتبال گنبد ٦٥شوان گروه پارسه گرمسار٦٤

خانه بسكتبال گرگان ٥٥جوانان (٢٠٢٤)٦٣

گروه: G

ميزبان : فرخ دانه كيميا فرخشهر

مس شهربابك ٨١اميد جوان اسپادنا اصفهان٥٤

فرخ دانه كيميا فرخشهر٨٠جنوب نوين بندر ماهشهر ٦٢